Môn Lý - Khối 7 - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng