Môn Địa - Khối 12 - Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ