Môn Địa - Khối 7 - Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng