Môn Sử - Khối 9 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa nhưng năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX