Môn Sử - Khối 9 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX