Môn Địa - Khối 12 - Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển