Môn Địa - Khối 11 - Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế